Kázání

Montypythonská návštěva v Nazaretu

Biblické čtení: Lk 4,16-30; Text kázání: Iz 61, 1-2

Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění, vyhlásit léto Hospodinovy přízně…

Číst celý článek »

O pokušení a pokoušení

Biblické čtení: Ž 91; Text kázání:  Lk 4,1-13

Číst celý článek »

Nový rok a křest

Biblické čtení: Iz 42, 1-9; Text kázání:  Lk 3,21-22

Když se všechen lid dával křtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe a Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil."

Vánoční svátky už jsou ty tam, stromečky zase zhasly, rozloučili jsme se s kalendářním rokem 2014 a pomalu ale jistě ukrajujeme dny roku dalšího. Co jsme to vlastně mohli prožít a zaslechnout?

Číst celý článek »

Hle, panna počne a porodí syna...

Biblické čtení: Lk 1, 26 - 38; Text kázání:  Iz 7,10-17
 

Číst celý článek »

Vánoční kázání 25. 12. 2014

Biblické čtení: Lk 2, 1 - 20; Text kázání:  Iz 11, 6 – 10
 
Vlk bude pobývat s beránkem, levhart s kůzletem odpočívat. Tele a lvíče i žírný dobytek budou spolu a malý hoch je bude vodit. Kráva se bude popásat s medvědicí, jejich mláďata budou odpočívat spolu, lev jako dobytče bude žrát slámu. Kojenec si bude hrát nad děrou zmije, bazilišku do doupěte sáhne ručkou odstavené dítě. Nikdo už nebude páchat zlo a šířit zkázu na celé mé svaté hoře, neboť zemi naplní poznání Hospodina, jako vody pokrývají moře. V onen den budou pronárody vyhledávat kořen Jišajův, vztyčený jako korouhev národům, a místo jeho odpočinutí bude slavné.

Číst celý článek »

Štědrovečerní kázání

Biblické čtení: Lk 2, 1 - 14; Text kázání:  Iz 45,1-7

Číst celý článek »

Daniel 12 - o životě věčném

Biblické čtení: Da 12; Text kázání:  Jan 10, 27-28

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

Číst celý článek »

Daniel 11 - dějiny a šelmy

Biblické čtení: Da 11; Text kázání:  2Te 2,1-4

Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení. Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.

Číst celý článek »

Daniel 10 - díkůvzdání

Biblické čtení: Da 10; Text kázání:  Ž 100

Žalm k díkůvzdání. Hlahol Hospodinu, celá země! Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem! Vězte, Hospodin je Bůh, on nás učinil, a ne my sami sebe, jsme jeho lid, ovce, které pase. Vstupte do jeho bran s díkůvzdáním, do nádvoří jeho s chvalozpěvem! Vzdávejte mu chválu, dobrořečte jeho jménu, neboť Hospodin je dobrý, jeho milosrdenství je věčné, jeho věrnost do všech pokolení!

Číst celý článek »

Daniel 9 - a bude hůř

Biblické čtení: Da 9; Text kázání:  Mt 24, 15 - 22

Když pak uvidíte `znesvěcující ohavnost´, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém - kdo čteš, rozuměj - tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor; kdo je na střeše, ať nesestupuje, aby si vzal něco z domu; a kdo je na poli, ať se nevrací, aby si vzal plášť. Běda těhotným a kojícím v oněch dnech! Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny.

Číst celý článek »