Kázání

Měl na něj čas. (Z neděle 12. 6. 2016)

Kázání na text Lukáš 19, 1-10

Číst celý článek »

Zadarmo? (z neděle 5. 6. 2016)

"Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá. Pojďte, kupujte a jezte, pojďte a kupujte bez peněz a bez placení víno a mléko! Proč utrácíte peníze, ale ne za chléb? A svůj výdělek za to, co nenasytí? Poslechněte mě a jezte, co je dobré, ať se vaše duše kochá tukem! Nakloňte ucho a pojďte ke mně, slyšte a budete živi!

Izajáš 55, 1-3

Číst celý článek »

Někdo šel kolem...

Někdo šel kolem z práce a dali mu nést Ježíšův kříž.

Číst celý článek »

Žalm 69

Je čas na přestávku, Bože. Těším se na ten první hluboký nádech čerstvého vzduchu, kdy tě budu zas chválit za svůj život. Amen

Na hoře Mórija

Ne každý zažije takovou Boží milost jako Abraham a Izák – ne každý totiž vystupuje na horu Morija se svým otcem nebo se svým synem a smějí spolu mlčet a spolu mluvit a spolu dřít a okoušet napětí a blahodárné nebezpečí. – Úplně každý máme svojí horu Morija. Horu, která před námi stojí a uvidí se tehdy, až na ni vystoupáme.

O Božím království

Biblické čtení: 1 Sa 15,34 - 16,13; Text kázání: Mt 4, 26 - 32
 
Dále řekl: "S královstvím Božím je to tak, jako když člověk vhodí semeno do země; ať spí či bdí, v noci i ve dne, semeno vzchází a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí nejprve stéblo, potom klas a nakonec zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, hned hospodář pošle srp, protože nastala žeň."
Také řekl: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno: Když je zaseto do země, je menší, než všecka semena na zemi; ale když je zaseto, vzejde, přerůstá všechny byliny a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu."

Číst celý článek »

Dopravní svatodušní kázání

Biblické čtení: Sk 2, 1 - 21; Text kázání: Gal 5, 13 - 25

Číst celý článek »

O vodě a jabloňové panně

Biblické čtení: Ez 47, 1 - 12; Text kázání: Jan 4, 13 - 15
 
Ježíš jí odpověděl: "Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému." Ta žena mu řekla: "Pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu."

Číst celý článek »

Prázdno velikonočního nedělního rána

Biblické čtení: Lk 24, 13 - 35; Text kázání: Lk 24, 1 - 11
 

Číst celý článek »

Nesuďte, nezavrhujte a odpouštějte

Biblické čtení: Ž 14, Text kázání: Lk 6,37-42

Nesuďte a nebudete souzeni; nezavrhujte, a nebudete zavrženi; odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám." Řekl jim také podobenství: "Může vést slepý slepého? Nepadnou oba do jámy? Žák není nad učitele. Je-li zcela vyučen, bude jako jeho učitel. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říci svému bratru: `Bratře, dovol, ať ti vyjmu třísku, kterou máš v oku´, a sám ve svém oku trám nevidíš? Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

Číst celý článek »