Co věříme?

Historie ČCE

Náš hradecký sbor patří mezi sbory Českobratrské církve evangelické, která je jednou jednotkou obecné křesťanské církve. Vychází z tradice české i evropské reformace a hlásí se k jejímu teologickému myšlení vyjádřenému v konfesi (vyznání víry) Jednoty bratrské (z roku 1535 ve verzi J. A. Komenského z roku 1662), České konfesi (1575) sjednocující jednotlivé proudy v české reformaci 16. století, Helvetské konfesi (1566) švýcarské reformace reformovaných neboli kalvínských církví a Augsburské konfesi (1530) německé reformace luterských církví (augsburského vyznání).

Českobratrská církev evangelická je tedy první sjednocenou církví ve střední Evropě s přirozeně širokým ekumenickým základem. Vznikla v roce 1918 dobrovolným sjednocením českých sborů reformovaného (helvetského) vyznání a luterských sborů augsburského vyznání, do nichž se na základě podmínek Tolerančního patentu z roku 1781 dovolujícího pouze vyznání světové, nikoli české reformace) administrativně rozdělila skrytá církev české reformace, v níž se pod tlakem 150 letého pronásledování po bitvě na Bílé hoře (1620) organizačně i teologicky sjednotily bohaté tradice předbělohorských českých reformačních církví.

Takto ukotvena v odkazu minulých generací, jehož si váží a jejž kriticky promýšlí, je naše církev zároveň otevřena k novému naslouchání Božímu Slovu a díky Boží milosti hotova žít v biblické víře v dnešním světě.